Supreet Vety. Clinic

SPEECH OF THE SPEECHLESS

Blog

passionate practice

Posted on 12 April, 2015 at 1:05

"Nowhere .. I could find such a passion for treating and caring pets..

Doctor here is quite knowledgeable , he provided my pet with good care for his Skin problems and solved my all inquiries satisfactory.. "

We feel happy when pur worthy clients write Good about us.. Thanx

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

6 Comments

Reply pummy
6:27 on 13 June, 2015 
I need a pet and want to learn how to bring it up
Reply DarioTet
16:59 on 5 October, 2019 
Я кÑ?пил 3Ñ?Ñ?. UKP-66 в двÑ?Ñ? кваÑ?Ñ?иÑ?аÑ? вÑ?Ñ? Ñ?еÑ?коÑ?абоÑ?аеÑ? и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? не бÑ?ло пÑ?едела пока не заплÑ?Ñ?алÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?ей кваÑ?Ñ?иÑ?е. Ð?е оÑ?кÑ?Ñ?ваеÑ? двеÑ?Ñ? и вÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?. ЧÑ?о Ñ?олÑ?ко не пеÑ?епÑ?обовали даже добÑ?алиÑ?Ñ? до менÑ? домоÑ?она, наÑ?Ñ?Ñ?аивали какÑ?Ñ?-Ñ?о компаÑ?аÑ?иÑ?â?¦ Ð?ожеÑ? еÑ?Ñ?Ñ? какие-Ñ?о Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?е блоки адапÑ?еÑ?Ñ?, кÑ?о Ñ?Ñ?о Ñ?лÑ?Ñ?ал оÑ?зовиÑ?еÑ?Ñ?
Reply MatthewLox
20:09 on 25 February, 2020 
Ð?Ñ?ик о помоÑ?и где можно Ñ?делаÑ?Ñ? клÑ?Ñ? оÑ? домоÑ?она Ñ?Ñ?а?
Reply DavidKew
22:35 on 1 March, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е!
Ð?Ñ?енÑ? инÑ?еÑ?еÑ?Ñ?еÑ? даÑ?Ñ?ик пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?виÑ? на 12 волÑ?Ñ? длÑ? Ñ?кономоÑ?веÑ?ениÑ? Ñ? Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ?ми:
- Ð?Ð? даÑ?Ñ?ик Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емÑ?й;
- звÑ?ковой (Ñ?Ñ?мовой) даÑ?Ñ?ик Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емÑ?й;
- даÑ?Ñ?ик оÑ?веÑ?енноÑ?Ñ?и Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емÑ?й;
- Ñ?Ñ?абилÑ?наÑ? Ñ?абоÑ?а пÑ?и напÑ?Ñ?жении 10-25 волÑ?Ñ?;
- пеÑ?еклÑ?Ñ?аемÑ?й Ñ?ок не менее 2 ампеÑ?;
- поÑ?Ñ?ебление в Ñ?ежиме ожиданиÑ? не более 1 ваÑ?Ñ?а;
- Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ? пÑ?одлениÑ? акÑ?иваÑ?ии Ñ?ежима пÑ?и Ñ?Ñ?абаÑ?Ñ?вании лÑ?бого из даÑ?Ñ?иков(без оÑ?клÑ?Ñ?ениÑ?);
- Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емое вÑ?емÑ? оÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? Ñ? диапазоном не менее 60 Ñ?екÑ?нд.

Ð?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вие вÑ?еÑ? Ñ?Ñ?нкÑ?ий обÑ?заÑ?елÑ?но, неполнÑ?е ваÑ?ианÑ?Ñ? не Ñ?аÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.
СÑ?оимоÑ?Ñ?Ñ? не должна пÑ?евÑ?Ñ?аÑ?Ñ? 450Ñ?Ñ?б. ежемеÑ?Ñ?Ñ?наÑ? поÑ?Ñ?ебноÑ?Ñ?Ñ? 100-500Ñ?Ñ?.
Reply RonaldSmece
15:17 on 4 March, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?!
Ð?ак-Ñ?о видел в инÑ?еÑ?неÑ?е опиÑ?ание комплекÑ?ной авÑ?омаÑ?изаÑ?ии бизнеÑ?-пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ов по обÑ?лÑ?живаниÑ? домоÑ?онов.
СÑ?ало надо, но не могÑ? найÑ?и.
Там пÑ?едлагалоÑ?Ñ? пеÑ?евеÑ?Ñ?и базÑ? в 1Ñ?-Ð?Ð?Ð¥, инÑ?егÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? по заÑ?вкам Ñ? каÑ?Ñ?ой и Ñ?Ñ?о-Ñ?о пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ов обÑ?ение Ñ?обоÑ?а Ñ? клиенÑ?ами Ñ? Ñ?аÑ?познаванием голоÑ?а еÑ?Ñ? какие-Ñ?о плÑ?Ñ?ки и вÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?о-Ñ?о в Ñ?айоне 2000 в меÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?звинÑ?Ñ?Ñ?Ñ? еÑ?ли пиÑ?Ñ? не в Ñ?емÑ?, оÑ?енÑ? Ñ?оÑ?Ñ? найÑ?и Ñ?Ñ?Ñ? компаниÑ?.
Reply Serzhdomofon
4:08 on 19 May, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е! СÑ?оÑ?но вÑ?кÑ?пим оÑ?Ñ?аÑ?ки Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? пÑ?оизводÑ?Ñ?ва подÑ?езднÑ?Ñ? домоÑ?онов "Ð?олиÑ? 52ТÐ?" коммÑ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ? и блоки вÑ?зова, и лÑ?бÑ?е Ñ?леменÑ?Ñ? подÑ?езднÑ?Ñ? домоÑ?онов KWORK, по ваÑ?ей Ñ?ене.